Om Botniabanan.

Jag har blivit involverad i politik , vi hade i April år 2004 ett möte om Botniabanan
här kommer fakta i form av en artikel till Västerbottenskuriren.

Se även längst ned resultatet ett antal år senare, jojo.

Till VK om Botnabanemötet .

Moderaterna Norra Föreningen avhöll i Moderathuset ,Timmermansgatan, Teg  den 5 maj  ett offentligt möte om Botniabanan.

Medverkande: Peter Thörnkvist Banverket projektledare, Stellan Lundberg planeringsgruppen initiativtagare, Patrik Forsberg Samhällsbyggnadskontoret Umeå kommun.

Fokus riktades till stor del på de rent lokala konsekvenserna av satsningarna.

Det som på ett väldigt konkret plan berör oss är den planerade byggnaden av resecentrum nedanför Lasarettet.

En anläggning som gissningsvis kostar 150 miljoner kronor.

Anläggningen kommer radikalt att förändra miljön vid Älven, parkområdet försvinner vilket var uppe till diskussion. Det borde inte vara några problem att bygga annorlunda.

Stationen i Umeå kommer att omdanas detta projekt kändes bra.

Vidare på det lokala planet Diskuterades Umeälvens delta.

 I samband med Botniabanemötet framkom att 40 miljoner satsas på Umeälvens delta. Enligt den på mötet presenterade kartan kan det vara så att området är tämligen stort och att det inom området förekommer nybyggnation, ohämmad trafik med fyrhjulingar och skotrar, jaktflottar ett flertal, oreglerat fiske, dåliga möjligheter för vanligt folk att besöka området på ett värdigt sätt m.m. t

Det kan vara på sin plats att titta närmare på området så det får den status det förtjänar.

 

I det lite större regionala perspektivet kunde vi konstatera att Botnabanan kommer att fungera enligt följande:

1. Banan syftar främst till att främja regionsförstoring och utveckling genom breddad arbetsmarknad

Av de goda exempel som lyftes fram kan nämnas Mälardalsbanan och utvecklingen i Eskilstuna samt X-trafik i Gävleborgs län som lett till fungerande dagspendling mellan Gävle och Bollnäs. Trafiken på den nya banan från Sundsvall och söderut har emellertid ännu inte lett till förväntad utveckling, vilket antas bero på brister i trafiksamordningen. Inför Botniabanan har Länstrafiken i de 5 nordliga länen bildat det nya organet Norrtåg som kommer att få den ansvarfulla uppgiften att samordna och upphandla snabbtågstrafiken på bästa sätt.   

 

2. Banans lyckade koppling mot Sundsvall och söderut kommer att kräva den ännu inte beslutade renoveringen av Ådalsbanan mellan Kramfors och Härnösand.

 

3. Under byggnadstiden de kommande åren in till Umeå kan det bli underskott av entreprenörer, vilket kan komma att drabba andra byggnadsprojekt. Inga speciella åtgärder har hittills gjorts för att hantera denna fråga.

   

Informationen från ledningsgruppen och kommunens representant var mycket uttömmande. Mycket av faktamaterialet var okänt för oss så mötet väckte därför mersmak då det framkom mer uppgifter än vi känt till tidigare

Intressant att notera är att det fortfarande kommer att vara enkelspår som gäller med allt vad det innebär av tågmöten. Att resa till Stockholm kommer i bästa fall att ta närmare 6 timmar, så flyget kommer fortfarande att vara stort.

Hade Botniabanan på ett tidigt stadium planerats utifrån helhetsperspektiv hade det sannolikt satsats på ett dubbelspår istället för två enkelspår till mycket hög kostnad. Det ena enkelspåret/dubbelspåret är nuvarande stambana som är omöjlig att få rationell.

 

Frågan är ytterst angelägen. Botniabaneprojektet kommer även i fortsättningen att ha hög prioritet för oss politiskt engagerade.

Sammantaget kan totalsatsningarna på järnväg ovan Dalälven gissningsvis uppgå till 40- 50 miljarder kronor??  Därutöver framtida i dag oplanerade projekt.  

Se även länk  Umedeltat

 

den 17 juni 2011
Oj då, Här står det klart och tydligt att det blev precis som jag sagt, jag brukar säga att det först satsats en Botniabana i renovering av gamla stambanan med ingen egentlig förbättring alls, därefter en Botniabana och nu blev den dubbelt så dyr. Summa tre Botniabanor, allt enligt var jag sagt för väldigt många år sedan.
Allt framför ögonen på massmedia och folk i största allmänhet.