Varkullen 1
Varkullen 2. Bilder från kullen med kommentarer.

Varkullen från vägen, Att både vägen, och järnvägen på sin tid gick här är intressant, folk har i alla tider sökt den bästa vägsträckningen och här är landskapet högst och man kan spekulera om färdvägen mycket långt tillbaka följde denna sträckning.

Här är ett alternativ till hur vägarna från Jönköping - Ätran - vidare mot Skövde o Skara bundits ihop.

Förmodligen finns flera alternativa vägsträckningar vägarna har även mötts en bit ner i dalen och senare ungefär där nuvarande väg går. Sträckningarna har ändrats genom tiden.

Här möts ett par historiskt viktiga leder (stigar ).
Hålvägar från Sandhem norrut slutar vid Kymbo (Eriksgateleden ) på grund av att marken blir fastare så spåren syns inte längre.
Men då får man försöka tänka sig fortsättningen lite praktiskt att man följde Flinkabäcken norrut på västra sidan och sedan även väster om dalgången mot Karleby . Man hamnar då på åsarna vid Varkullen . Skatteberg där även den från Ätradalen kommande leden (uppmarschvägen till Slaget vid Kungslena ) kommer i sin östligare kurs mot Kungslena. Här öster om Varkullen vill jag mena att dessa ridleder möttes . Det handlar ju om olika tidsperioder, men ändå, det känns som det varit en viktig plats.
Varkullen ingick i en vårdkasekedja eftersom den ligger så centralt, vårdkasarna omfattade stora områden och gick långa vägar för att kunna varna vid ofärdstider, en hel del intressant finns om detta kommunikationssystem. Det måste folk till för att klara bevakning och att hålla eldplatsen torr och klar för sin uppgift.
Från kullen lär man kunna se ända till Axvall norr om Hornborgasjön, i så fall har läget varit utomordentligt strategiskt.

 

Eriksgateleden gick medsols, kommande från Junekauping , via Sandhem - Kymbo.  Kälvene- Näs- Orreholmen- Falekvarna- Leaby men då kommer detta in i bilden !
 

Det kan varit så att Vartoftadalen var så pass intressant att de fick ta svängen till Wartofta by som var betydande på den tiden. Detta skulle kunna ändra lite på färdvägen västerut . Nere i dalen nord - väst om hålvägen finns en plats som heter Kungsvallen, vallen ligger i anslutning till de intressanta platserna och kan varit ett delmål på färdvägen.

Wartofta by ska enligt Måns Mannerheim ha ingått i Eriksgatuleden "korsade själva Wartofta".

Kungsvallen har kanske tjänat som vallgrav till den tänkta borgen på kullen nedanför.
Den av oss tänkta leden på östra sidan skulle ha fortsatt från Kungsvallen direkt till området med nuvarande gården Kårdamm, en damm där någon koras, ett riktigt sammanträffande.

Mer kommer.
 

 
Kungsvallen

Karta från 1800 talet. Varkullen till vänster om kartan.

Karleby socken är långsmal och sträcker sig utmed västra sidan av dalen och Falekvarna , som en gång också varit egen socken , är också en långsmal mera på den östra sidan om" Slafsan".

Karleby med sina megalitgravar är ju välkänt och vägen genom byn kallas den äldsta landsvägen . ( Eriksgateleden )
Falekvarna är med sin försvunna kyrka lite gåtfull men min tanke är att det rör sig om bebyggelse omkring en annan betydelsefull ridled .

Att så många socknar strålar samman där öster om Varkullen verkar intressant , alla verkar villa vara med på ett hörn . Slöta- Karleby-Falekvarna -Kälvene- Näs- Vartofta Åsaka. Gränsen följer en grusås här som är bra ridmässigt . På östra sidan mot Kälvene ligger " Aske mosse " med tillhörande bäck . inget namn finns på denna bäck men "Askebäck " vore ett passande namn. ( tinget vid Askebäck där det beslutades om "tiondet" första gången).

I den bifogade gamla ekonomiska kartan kan man notera allémarkeringen vilket kan vara intressant.
Allén slutar vid J-et i Sjötången. Även i andra ändan, vid Vartofta gård är det intressant att se var allén slutar. Där måste varit en viktig punkt en gång i tiden.
Läser man kartan österut från Vartofta gård finner man en massa gårdsnamn som alla fått tillägget öster , kan det vara en fingervisning att området runt Vartofta varit en huvudpunkt ?
Vartofta Härad är ju stort och detta har kanske varit huvudplatsen en gång i
tiden. Habo är nu största tätorten i Vartofta härad.

Vid Varkullen finns
det två ställen där tre socknar möts. vid ett av dom skall det vara
markerat med tre stenar .Detta ber vi att få återkomma till.

Kartan från 1808 visar fördvägen på västra sidan av dalen, den har i stort sett samma sträckning som den nuvarande vägen. Längst ned står det att vägen fortsätter till Ullricehamn, alltså Ätranleden som går till kusten.
   
Knappt 2 km  öster om Varkullen vid ett skogsområde, Dalen, Storkebackarna, lär enligt sägnen finnas en plats Hästehölj, som är en sänka med en mindre vattensamling (hölja) med fast grusmark i grundvattennivå vilket gjorde det idealiskt att vattna hästarna här. På denna  plats ska Wartofta bys kyrkklocka vara nedgrävd/nedsänkt  i samband med oroligheter, enligt sägnen.
Karta med kyrkklockeberättelsen angiven längst ned här.
Wartofta by har ingen kyrka. En spekulation är att den legat här intill på en kulle. Enligt Bengt växer det inget på en cirkelformad yta, det kan åstadkommits genom att pålar som är barkade stacks ned i marken och impregnerade, kanske en tidig rundkyrka.