Vadet Öland
     
Längst ned i dalen strax norr om nuvarande Falköpingsvägen finns denna gamla väg som enligt fornminnessök ingått i Eriksgatan under medeltiden. Området är så pass utdikat att det inte är lätt att säga vad som varit, bilderna säger sitt och det är inte omöjligt att det är en gammal väg. Kvarnbäcken rinner alldeles bakom fotografen. man ser i vägen en massa småstenar i dagen som tyder på att en gammal väg gått här. Vid trädet är det en rejäl stenkant som ser ålderdomlig ut och stöder tanken på gammal väg som kommit från kullarna i bakgrunden alltså från Pinnekavadet. De valde att först passera Kvarnbäcken och därefter den minde bäcken från Vartoftadalen, smart kanske om man förutsätter att den mindre bäcken var lätt vadbar.
Åter vid vägen, bilderna mot dalens västra sida och Karleby, man frågar sig nu varför de valde den branta vägen upp mot Karleby ? Vi kollar vidare på  troliga färdvägssträckningarna. De har kanske sneddat och kommut upp norr om Karleby, eller tagit sig upp längs någon av ravinerna till Karleby, eller gått tillbaka lite mot Leaby och där tagit sig upp från dalen.            
   

Riksantikvarieämbetet fornsök.

Gammal väg, ca 300 m l (NV-SÖ), bestående av en vägbank ca 3-4 mbr och intill 0,3 m h.se, gammalt vad dok . Enligt tradition på orten rester av den väg, kommande från Småland på vilken Sveriges konungar ridit sin Eriksgata på. Platsen där vägen går över sankmarken kallas Vadet.

Hur vägen fortsatte uppför sluttningen mot Karleby är höljt i dunkel, jag fick se avtryck i marken på kartan inom den markerade delen, leden gick direkt på Karleby kyrka, om det är korrekt eller inte skulle vara roligt att veta, ska kollas upp när väder och tid medger.

   
En intressant iakttagelse vid de tänkta färdvägarna är fornminneslämningarna  med älvkvarnar eller skålgropar, små uthuggna håligheter, ofta flera stycken från ett par stycken till ett femtiotal på stenblock . Dessa tycks ligga längs färdvägarna . Skålgroparna är från åtminstone bronsåldern, kanske från stenåldern ? Skålgroparna finns längs hela Vartoftadalen och som vi tycker, i samband med färdvägarna. Just här finns de nästan i linje med den tänkta färdvägssträckningen från Pinnekavadet , över bron och vägresten , upp till Karleby kyrka.
   
 

Alternativa sträckor.

Vägsträckningen direkt mot Karleby var förmodligen en ursprungligare led för att i senare tider dras lite söderut mot Leaby och då med tiden anpassas mot den sträckning som går enligt gamla Falköpingsvägen enligt en av de skissade färdvägalinjerna på kartan. En bro över bäcken (Slafsan som rinner ut i Kvarnböcken efter broresten och senare åter blir Slafsan) längst ned i dalen från 1700-1800 tal 10 m norr vid nuvarande Falköpingsvägen talar naturligtvis sitt tydliga språk.

Sträckan Falekvarna (nedanför Pinnekavadet) - Karleby . Här har dykt upp ett problem . Årebro var kanske en övergång lite längre nedströms men de gamla kartorna (de är svårtolkade) talar om en kavelbro som kunnat förväxlats med Årebro.  På de gamla kartorna finns en stig som går ganska likartat med den utritade tänkta leden, stigen leder till Karleby där Eriksgatuleden gick.
Det är alltså spännande att jobba med att hitta tänkbara alternativ till leden. Först när man kommer till Kymbo en knapp min från dalen är leden utmärkt .
Sen återstår frågan som beskrivits på andra platser på webbsidorna om den genaste vägen eller över något (på den tiden ) intressant uppehållsställe, tex. Vartofta by- Wartofta öd -Kungsvallen med sitt lid.