Kanske äldsta vägsträckningen ?
När jag tittade på Google sattelitbild över området efter en gammal färdväg som är markerat med lila på kartan fann jag att det finns avtryck som leder exakt enligt vattendelaren från Ätranleden till området mot Leaby, Karleby vilket är markerat med svart. Om det verkligen är resterna av den kanske äldsta leden eller bara gamla vägrester från olika lokala vägar kan man spekulera om, den bifogade kartan visar hur jag uppfattat sträckningen, det blir att på plats undersöka saken närmare.

 
 
 
Från vägen inom det lila området på kartan, den finns inte där men här är den. Landsvägen avslutar den gamla färdvägen. Denna gamla väg finns markerad på äldre kartor. Från landsvägen norrut mot Ållebergs östra sida och Luttra, kyrktornet syns i bakgrunden. Den äldsta vägen gick i riktning mot Luttra kyrka, alldeles norr om, vägen rundade en relativt djup sänka och finns delvis kvar i byn norr mo kyrkan. .
 
Tydligare bildutsnitt mot Ålleberg Färdvägen söderut, observera järnvägens kontaktledning uppe vid horisonten  
Gånggrift några 100 meter västerut från den tänkta gamla färdvägen, precis vid Lidans början, strategiskt placerad.   Backstuga från trakten, strax söder om gånggriften.